Sieć jako historia

We wstępie do książki pt. The Web as History: Using Web Archives to Understand the Past and the Present Ralph Schroeder i Niels Brügger przedstawiają swoją refleksję na temat badania zmiany społecznej z zastosowaniem archiwów internetu.

Autorzy patrzą na problem archiwizowania internetu m.in. z perspektywy przyszłych badaczy:

Dla badacza w dwudziestym drugim wieku niewyobrażalne będzie, aby ktoś zajmujący się wiekiem dwudziestym pierwszym mógł robić cokolwiek innego poza szerokim czerpaniem ze świata online w celu przedstawiania zmieniającego się życia ludzi. [s. 1]

Jednocześnie autorzy podkreślają, że archiwizacja Webu istotna jest także dla innych grup odbiorców i może mieć zastosowanie nie tylko w perspektywie stu lat, ale tu i teraz. Jako przykład podają sytuację z 2013 r., gdy brytyjska Partia Konserwatywna dokonała pewnych „informacyjnych matactw” związanych z zasobem jej strony internetowej (usuwanie niektórych niewygodnych treści, ograniczanie dostępu), co udało się odkryć dzięki kopii strony przechowywanej przez Bibliotekę Brytyjską.

W swoim artykule Schroeder i Brügger przedstawiają także historię archiwizowania internetu, która wcale nie jest dużo krótsza, niż historia samego medium – jako pierwsze wymieniają autorzy kanadyjskie próby z lat 1994-95. Niedługo potem, w 1996, powstało Internet Archive, a także PANDORA Australia’s Web Archive i The UK Government Web Archive. Do końca wieku krajobraz tego typu inicjatyw archiwalnych poszerzył się o szwedzkie Kulturarw3: Kungliga bibliotekets webbarkiv, nowozelandzkie New Zealand Web Archive, północnoamerykańskie Library of Congress Web Archive oraz czeskie Webarchiv – Czech Web Archive.

Opisując historyczny i obecny kontekst archiwizowania internetu autorzy zwracają uwagę na to, że krajobraz archiwizowania internetu jest i był bardzo złożony. Istnieją różne podejścia do tego, co i jak należy zachowywać dla przyszłości, kto podejmuje się tego zadania, a także kto może mieć dostęp do zarchiwizowanych materiałów. Zwracają też uwagę na kontekst technologiczny zapewniania dostępu do materiałów oraz do danych na temat kontekstu powstania źródła.

Schroeder i Brügger dokonują także krótkiego przeglądu literatury naukowej nt. archiwizowania internetu i wyzwań związanych z korzystaniem z tego typu danych, a także cyfrowej historii.

Schroeder, Ralph, and Niels Brügger. “Introduction: The Web as History.” The Web as History: Using Web Archives to Understand the Past and the Present, edited by Ralph Schroeder and Niels Brügger, UCL Press, London, 2017, pp. 1–20. JSTOR, DOI: 10.2307/j.ctt1mtz55k.6.

Treść dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Blog naukowy, publikacje i materiały edukacyjne pracowni w 2018 roku powstały w ramach projektu Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO, prowadzonego przez Stowarzyszenie EBIB i finansowanego przez MNISW w programie Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN).