webArch CKC UW

Pracownia archiwistyki Webu to projekt naukowo-edukacyjny, funkcjonujący w ramach Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej podstawowym celem jest gromadzenie wiedzy i rozwijanie kompetencji w zakresie profesjonalnej archiwizacji Webu i zaawansowanej pracy z istniejącymi już archiwami WWW, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów historycznych polskiej domeny krajowej.

Zadania szczegółowe pracowni to:

 • monitorowanie i upowszechnianie najnowszych metod archiwizacji Webu i pracy z archiwami Webu
 • wsparcie archiwizacji Webu oraz pozyskiwania i analizowania archiwalnych zasobów internetowych w badaniach humanistycznych i społecznych oraz w działalności instytucji kultury, organizacji pozarządowych i mediów
 • upowszechnianie kompetencji medialnych w zakresie zabezpieczania i przechowywania zasobów cyfrowych
 • dokumentowanie i badanie historii polskiej domeny krajowej

Pracownia swoje zadania realizuje m.in. przez:

 • organizację warsztatów i wykładów
 • publikowanie bloga naukowego, raportów i analiz
 • publikowanie artykułów naukowych
 • opracowywanie materiałów edukacyjnych
 • współprowadzenie projektów naukowych
 • udział w konsultacjach publicznych
 • udział w konferencjach naukowych
 • współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi

Blog naukowy, publikacje i materiały edukacyjne pracowni w 2018 roku powstały w ramach projektu Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO, prowadzonego przez Stowarzyszenie EBIB i finansowanego przez MNISW w programie Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Obecnie pracownia funkcjonuje w ramach Działania I.3.6. „Humanistyka cyfrowa”, realizowanego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego IV: „Przekraczanie granic humanistyki” w Programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.