Bibliografia (pol)

Polskie opracowania na temat archiwizacji Internetu zestawiła A. Rosa. Zestawienie będzie rozbudowywane.

Dąbrowska E., Problem archiwizacji internetu w kontekście egzemplarza obowiązkowego: sytuacja w Polsce i wybranych krajach europejskich, Biuletyn EBIB, nr 172, 2017, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/523/682

Derfert-Wolf L, Archiwizacja internetu – wnioski i rekomendacje z kilku raportów, Biuletyn EBIB, nr 172, 2017, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/523/682

Derfert-Wolf L., Archiwizacja Internetu — wprowadzenie i przegląd wybranych inicjatyw, Biuletyn EBIB, nr 128, 2012, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_derfert.pdf

Frąś M., Problematyka zawartości i wartości profili użytkowników na portalach hobbystycznych, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 6(8), 2015, s. 237-247.

Gmerek K., Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku. Internet Archive, Wayback Machine oraz UK Web Archive, Biuletyn EBIB, nr 128, 2012, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_gmerek.pdf

Gmiterek G., Archiwum internetowe – czy możliwa jest archiwizacja zasobów sieci?, (25.08.2010 r.), [on-line] http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/786

Hajtnik T., Mesarič J., Przechowywanie stron internetowych w długim czasie: studium przypadku, [w:] Electronic records and access to archive resources via Internet. Materials of the International Conference warsaw. 22-23 may 2013, red. A. Laszuk, Warszawa 2015, s. 123 – 131.

Halawa M., Nowe media i archiwizacja życia codziennego, Kultura Współczesna, nr 4, 2011 Powrót do archiwów, [on-line] http://kulturawspolczesna.pl/readpdf/1271/Nowe%20media%20i%20archiwizacja%20%C5%BCycia%20codziennego

Jankowska M., Biblioteki akademickie – trendy dotyczące zasobów elektronicznych, [w:] Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, red. H. Ganińska, Poznań 2008, https://library.put.poznan.pl/konf_idn/art/4_3.pdf

Kłębczyk F., Archiwizacja zasobów Internetu – kierunki i wyzwania, Archiwista Polski, nr 3, 2012, s. 105–112.

Kłębczyk F., Jędralska M., Serwis „Archiwum Internetu” na tle ogólnych problemów archiwizacji zasobów sieciowych, Biuletyn EBIB, nr 128, 2012, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_jedralska.pdf

Konopa B., Spotkanie warsztatowe „Archiwizacja internetu” zorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, 25 VIII 2017 r., Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 8(10), 2017, s. 189 – 191.

Konopa B., Sprawozdanie z seminarium o archiwizacji Internetu w Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW (Warszawa, 2 marca 2017 r.), Archiwista Polski, nr 1-2, 2017, s. 124 – 127.

Konopa B., Witryna internetowa – dokumentacja czy publikacja?, Biuletyn EBIB, nr 172, 2017, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/528/684

Konopa B., Witryna internetowa jako materiał archiwalny, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 7(9), 2016, s. 113-120.

Kopańko K., Archiwizacja Internetu dla przyszłych pokoleń, (9.04.2013 r.), Antyweb.pl, [on-line] http://antyweb.pl/archiwizacja-internetu-dla-przyszlych-pokolen/

Kugler A., Beinert T., Schoger A., Archiwizacja internetu jako usługa naukowa, Biuletyn EBIB, nr 172, 2017, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/524/676

Lichty P., Historie zniknięcia / Zniknięcie historii. Efemeryczność mediów cyfrowych jako zapisu historycznego, [w:] Nowe media = nowa partycypacja, red. P. Celiński, Lublin 2014, [on-line] http://kulturacyfrowa.org/wp-content/uploads/2014/12/IKC_book_v11.pdf

Michalak P., Lange K., Archiwizacja stron internetowych szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych, Referat wygłoszony na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Archiwistów Instytucji Naukowych i Kulturalnych w Legnicy, (8.09.2006 r.), [on-line] http://archiwum.amu.edu.pl/publikacje/17.pdf

Nalewajska L., Archiwizowanie stron internetowych w krajach nordyckich, Biuletyn EBIB, nr 128, 2012, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_nalewajska.pdf

Nowina-Konopka M., Problematyka zarządzania informacją w procesie archiwizacji zasobów Internetu, Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, nr 1/10, 2014, s. 28-43, http://uwm.edu.pl/mkks/wp-content/uploads/problematyka_zarzadzania_informacja_w_procesie_archiwizacji_zasobow_internetu.pdf

Opaliński A., Turek W., Wyszukiwanie informacji i analiza tożsamości [w:] Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, Kraków 2009.

Nowe media = nowa partycypacja, red. P. Celiński, Lublin 2014, [on-line] http://kulturacyfrowa.org/wp-content/uploads/2014/12/IKC_book_v11.pdf

Pasztaleniec-Jarzyńska J., Polityczna historia archiwizacji sieci: Międzynarodowe Konsorcjum Archiwizacji Internetu, (13.06.2012 r.), Babin 2.0 Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, [on-line] http://babin.bn.org.pl/?p=1158

Sadowski P., Udostępnianie utworu w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania na stronie WWW, Przegląd Prawa Handlowego, nr 3, 2009, s. 47 – 52, [on-line] http://www.lex.pl/akt/-/akt/udostepnienie-utworu-w-internecie-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-udostepnienia-na-stronie-www

Sobczak A., Internet jako globalne archiwum społeczne – rozważania na temat roli Internetu w dokumentowaniu dziejów ludzkości, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w poźnonowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A.
Rosa, Toruń 2014, s. 237–247.

Ślaska K, Wasilewska A., Archiwizacja Internetu — sytuacja w polskim prawie z punktu widzenia bibliotekarzy, Biuletyn EBIB, nr 128, 2012, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_slaska.pdf

Rosa A., Human trace on the Internet – the issue of archiving the Web from the point of view of anthropology-oriented archival science (pol. Ślad człowieka w Internecie – zagadnienie archiwizacji Internetu od strony archiwistyki zantropologizowanej), Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 6(8), 2015, s. 193-205.

Waleszczuk S., Problem archiwizacji Biuletynu Informacji Publicznej, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 6(8), 2015, s. 257-268.

Wilkowski M., Oddolne archiwizacje Internetu jako działania społeczne, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 6(8), 2015, s. 207-202.

Wilkowski M., Od osobistej archiwistyki cyfrowej do edukacji medialnej, Biuletyn EBIB, nr 151, 2014, [on-line] http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/274/436

Wilkowski M., Wayback Machine – podstawy wykorzystania, Biuletyn EBIB, nr 172, 2017, s. 1-5, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/529/683

Wiśniewska M., Digital community archives – selected examples (pol. Cyfrowe archiwa społeczne – wybrane przykłady), Archiwa – Kancelarie- Zbiory, nr 6 (8), 2015, s. 221 – 236.